សៀវភៅកម្រងប្រចាំឆ្នាំសិក្សា

ទំព័រដើម / សៀវភៅកម្រងប្រចាំឆ្នាំសិក្សា

២០២២-២០២៣

ចាក់អង្រែ

សៀវភៅ ៦

ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ

ថ្នាក់មត្តេយ្យ

ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)

ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7, G8, G9)

ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)

២០២១-២០២២

ចាក់អង្រែ

សៀវភៅ ៦

ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ

ថ្នាក់មត្តេយ្យ

ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)

ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7, G8, G9)

ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)

២០១៩-២០២០

ចាក់អង្រែ

សៀវភៅ ៦

ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ

ថ្នាក់មត្តេយ្យ

ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)

ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7, G8, G9)

ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)

២០១៨-២០១៩

ចាក់អង្រែ

សៀវភៅ ៦

ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ

ថ្នាក់មត្តេយ្យ

ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)

ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7, G8, G9)

ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)