ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី ០៤ ដល់ទី០៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣

ប្រឡងប្រចាំខែធ្នូថ្នាក់ក្រោមមតេ្តយ្យសិក្សា ដល់ទី ០៦

ថ្ងៃទី២០ ដល់ទី២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣

ប្រឡងសងប្រចាំខែវិច្ឆិកាថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី០៦

ថ្ងៃទី១៣ ដល់ទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣

ប្រឡងប្រចាំខែវិច្ឆិកា

ថ្ងៃទី០៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣

ទិវាបុណ្យឯករាជជាតិ

ថៃទី​២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ 2023

ព្រះរាជពីធីគ្រងព្រះបរមរាជ្យសម្បត្តិរបស់ ព្រះកុរណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថៃទី​២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ 2023

ថ្ងៃចូលរៀនជំនាញថ្ងៃសោរ៍ និងកីឡា ( បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា)

ថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃចូលរៀនថ្នាក់ជំនាញហែលទឹក ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និង អនុប្រធានថា្នក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២៧ ​ដល់ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

ដំណើរចុះកម្មសិក្សាទៅបរទេសលើកទី8