ការិយាល័យកិច្ចការសិស្ស

ទំព័រដើម / ការិយាល័យកិច្ចការសិស្ស

ការិយាល័យកិច្ចការសិស្ស

ការិយាល័យកិច្ចការសិស្ស ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ក្នុងគោលបំណងចូលរួមអនុវត្តនូវ​ទស្សនវិស័យ​របស់ស្ថាប័ន ក្នុងទិសដៅពង្រឹងទៅលើគុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម។

ការិយាល័យកិច្ចការសិស្សបានផ្ដល់នូវសេវាកម្មជូនអតិថិជន និងសិស្សានុសិស្សមានដូចខាងក្រោម៖