ពិសោធស្តីអំពី ប្រតិកម្មបំភាយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន(H2)​ និងកាបូនឌីអុកស៊ីត(CO2)

ពិសោធស្តីអំពី ប្រតិកម្មបំភាយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន(H2)​ និងកាបូនឌីអុកស៊ីត(CO2)

កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ឈៀ សីហា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ វេនព្រឹក និងវេនរសៀលពិសោធមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ស្តីអំពី ប្រតិកម្មបំភាយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន(H2)​ និងកាបូនឌីអុកស៊ីត(CO2) នៅបន្ទប់ពិសោធ អគារសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។

ក្នុងការពិសោធ លោកគ្រូបានបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់ៗនៃមេរៀនដល់សិស្សានុសិស្សឱ្យបានដឹងអំពីសកម្មភាព
នៃប្រតិកម្មបំភាយឧស្ម័នដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សបានស្វែងយល់ពីទ្រឹស្ដីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃមេរៀន និងការអនុវត្តផ្សាភ្ជាប់នឹងមេរៀនដែលសិស្សានុសិស្សកំពុងសិក្សា។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង