Little Kingdoms School

Little Kingdoms School

សាលារៀន លីតថល ឃីងឌឹម (Little Kingdoms School) គឺជាសាលា

ទារកដ្ឋាន (កុមារអាយុពី ២ ទៅ ៣ឆ្នាំ)

ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា (កុមារអាយុ ៤ឆ្នាំ) និង

មត្តេយ្យសិក្សា (កុមារអាយុ ៥ឆ្នាំ)

Opens in March 2018
Little Kingdoms School provides a solid foundation for learning in a safe, caring, secured and blissful school environment for your children ages 2-5.

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង