កម្មវិធីបំណិនជីវិត ការសង្កេតផ្លែឪឡឹក សម្រាប់សិស្សានុសិស្សមត្តេយ្យសិក្សា បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ៅ ចរិយា និងអ្នកគ្រូ លន់ សុខា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កម្មវិធីបំណិនជីវិត ការសង្កេតផ្លែឪឡឹក សម្រាប់សិស្សានុសិស្សមត្តេយ្យសិក្សា បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ៅ ចរិយា និងអ្នកគ្រូ លន់ សុខា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃពុធទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ម៉ៅ ចរិយា និង អ្នកគ្រូ លន់ សុខា បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា​ ​​ ៉ខ ៉នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ធ្វើការសង្កេតផ្លែឪឡឹក។ គោលបំណងក្នុងការសង្កេតនេះគឺដើម្បីរៀនសង្កេត ស្គាល់សំបកឪឡឹក ស្គាល់ពណ៏ឪឡឹក ដឹងពីអត្តប្រយោជន៏នៃផ្លែឪឡឹក និងរស់ជាតិរបស់ផ្លែឪឡឹក ។​​ នេះជាមេរៀនស្តីពីការបង្ហាញរបស់គ្រូដែលជាបទពិសោធន៍ដែលពួកគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតខាងមុខ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង