ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី១ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ហួន ច័ន្ទវាសនា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី១ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ហួន ច័ន្ទវាសនា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី១ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ហួន ច័ន្ទវាសនា។ ការទទួលយកចំណេះដឹងថ្មីៗគឺពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់សំរាប់លោកគ្រូអ្នកក្នុងការបង្រៀនរបស់ពួកគាត់។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង