ពិសោធ

កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ខ ធ្វើពិសោធលើប្រធានបទ...

កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ក ធ្វើពិសោធលើប្រធានបទ...

កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ក ធ្វើពិសោធលើប្រធានបទ...

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ ធ្វើពិសោធលើប្រធានបទ...

កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធីពិសោធន៍ របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨...

កាលពីថ្ងៃទី​០៣ ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា...

កាលពីថ្ងៃទី​៣០ ខែមករា  ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា...

  កាលពីថ្ងៃទី​០១ ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩”ក”...

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខា​ចាក់អង្រែ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ក ដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ មុខវិជ្ជា...

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ ធ្វើពិសោធលើប្រធានបទ “បណ្តូរទឹកក្នុងកោសិកា”...

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខា​ចាក់អង្រែ បានធ្វើពិសោធ ដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ឈៀ...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង