ពិសោធ

កាលពីថ្ងៃទី​០៣ ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា...

កាលពីថ្ងៃទី​៣០ ខែមករា  ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា...

  កាលពីថ្ងៃទី​០១ ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩”ក”...

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខា​ចាក់អង្រែ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ក ដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ មុខវិជ្ជា...

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ ធ្វើពិសោធលើប្រធានបទ “បណ្តូរទឹកក្នុងកោសិកា”...

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខា​ចាក់អង្រែ បានធ្វើពិសោធ ដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ឈៀ...

កាលពីថ្ងៃទី​២៤ ខែកក្កដា  ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ...

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខា​ចាក់អង្រែ បានធ្វើពិសោធ ដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ពូន...

កាលពី​ថ្ងៃទី១៥​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៩​ កន្លងទៅ​នេះ​ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង​ សាខា​ចាក់​អង្រែ​ បាន​រៀបចំ​ការ​ពិសោធ​មុខវិជ្ជា​វិទ្យាសាស្ត្រ​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ របៀប​តសៀគ្វី​ជា​ស៊េរី​...

Back to Top