ផ្សេងៗ

កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ឈៀ សីហា បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ វេនព្រឹក...

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ឈៀ សីហា បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ វេនព្រឹក...

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ រស់ សុគន្ធារី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាបានដឹកបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ វេនព្រឹក និងវេនរសៀលធ្វើពិសោធលើប្រធានបទ...

កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ស៊ឹម សុខឃឿន បង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ វេនព្រឹក និងវេនរសៀលធ្វើពិសោធលើប្រធានបទ...

កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ អ៊ុ សារុំ បានបង្រៀនលើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា លើប្រធានបទ “ឥទ្ធិពលកាតាលីករទៅលើល្បឿនប្រតិកម្ម”...

កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ រស់ សុគន្ធារី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាបានដឹកបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ វេនព្រឹក និងវេនរសៀលធ្វើពិសោធលើប្រធានបទ...

កាលពីថ្ងៃទី២៦ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ ជូនដល់សិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ ដល់ទី១២...

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលា​រៀន អន្តរ​ទ្វីប អាមេរិកាំង បាននាំគ្នាប្រារព្ធពិធីរម្លឹកគុណគ្រូ ដែលធ្វើនៅបណ្ណាល័យ...

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ​នៃ​សាលា​រៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំប្រារព្ធពិធីបិទបវេសនកាល...

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ សាលា​រៀន អន្តរ​ទ្វីប អាមេរិកាំង បាន​ប្រគល់​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ការ​សិក្សា​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៦​ចំនួន ២៨៩​នាក់ បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​នូវ​កម្រិត​បឋមសិក្សា...

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ សាលា​រៀន អន្តរ​ទ្វីប អាមេរិកាំង បាន​ប្រគល់​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ការ​សិក្សា​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៦​ចំនួន ២៨៩​នាក់ បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​នូវ​កម្រិត​បឋមសិក្សា...

Back to Top