បំណិនជីវិត

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពីការដាំរុក្ខជាតិតាំងលម្អ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ជួប...

កាលពិថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពីការដាំរុក្ខជាតិម្ទេស សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ “ក”...

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពីការដាំរុក្ខជាតិតាំងលម្អ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២...

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពីការដាំត្រប់វែង សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦...

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពីការដាំរុក្ខជាតិតាំងលម្អ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ...

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពីការធ្វើស៊ុបទឹកដូង សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ទី៣ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ...

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពីការដាំត្រប់ សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា "គ"...

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពីការដាំម្ទេស សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា៣ "ខ"...

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពីការដាំត្រកួន សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ...

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ការដាំរុក្ខជាតិត្រកួន សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨...

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពីការដាំពោតបារាំង សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ១-២ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ...

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ការដាំជីរនាងវង សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ៣...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង