បំណិនជីវិត

នៅថ្ងៃ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត “ស្ងោរពងក្រួច” ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យ...

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្ម វិធីបំណិនជីវិត...

កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង​ សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធី បំណិនជីវិត...

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី25 ខែមីនា ឆ្នាំ2022 សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធី បំណិនជីវិតថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ...

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី28 ខែមីនា ឆ្នាំ2022 សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្ម វិធីបំណិនជីវិត...

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត “បាយឡុកឡាក់សាច់គោ”​...

នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានដឹកនាំធ្វើកម្មវិធីបំណិនជីវិត ដាំកូនរុក្ខជាតិ (កូនស្ពៃ)...

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានដឹកនាំធ្វើកម្មវិធីបំណិនជីវិត ដាំកូនរុក្ខជាតិ (កូនស្ពៃ)...

នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានដឹកនាំធ្វើកម្មវិធីបំណិនជីវិត ដាំកូនរុក្ខជាតិ (កូនស្ពៃ)...

នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានដឹកនាំធ្វើកម្មវិធីបំណិនជីវិត ដាំកូនរុក្ខជាតិ (កូនស្ពៃ)...

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកគ្រូ កែវ សុវណ្ណា គ្រូបង្គោលបឋមសិក្សា នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង...

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកគ្រូ លាង សុវណ្ណរ៉ាឌី បានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត អំពីការដាំកូនរុក្ខជាតិ ((ត្រកួន))​ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ខ...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង