កិច្ចតម្រង់ទិស

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧...

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣  សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស ភាសាខ្មែរ...

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំបទបង្ហាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សជំនាន់ទី៣ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣។ ...

កាលពីចន្ទ ទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមករា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ...

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំការតម្រង់ទិសលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកថ្មី...

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ទី៣...

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២​ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំធ្វើ បទបង្ហាញស្តីអំពី បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង...

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សា...

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពី៖ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌...

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំបទបង្ហាញស្តីអំពី៖ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌...

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតម្រង់ទិស និងត្រៀមឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២២-២០២៣...

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការប្រជុំស្តីពីកម្មវិធីសិក្សារៀនត្រៀម និងការរៀបចំផែនការការងារកំឡុងពេលវិស្សមកាល ។...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង