ការប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹង

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង...

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បានរៀបចំការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី...

នៅថ្ងៃសៅរ៏ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ.គួច...

  នៅថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ.គួច...

កាលពីថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតតែងសេចក្ដី ម៉េងលី ជេ....

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង បានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង...

​នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខា ចាក់អង្រែ បានរៀបចំការ ប្រកួតប្រជែងការអាន...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង