ការចែករំលែកបទពិសោធន៍

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ ក្រោមប្រធានបទ “ហេតុអ្វីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល?” អត្ថបទដោយ : ម៉ី ស្រីមុំ #MJQE #AmericanInterconSchool ការបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍមានសារៈសំខាន់សម្រាប់វិជ្ជាជីវៈណាមួយ។ វាជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តរបស់អ្នក និងជួយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ការកសាងជំនាញថ្មីធ្វើឱ្យបុគ្គលម្នាក់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារ...

កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ សាខាចាក់អង្រែ​ បានរៀបចំធ្វើកម្មវិធីថ្នាក់និទស្សន៍លើមុខវិជ្ជា ភាសាអង់គ្លេស...

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ សាខាចាក់អង្រែ​ បានរៀបចំធ្វើកម្មវិធីថ្នាក់និទស្សន៍លើមុខវិជ្ជា ភាសាខែ្មរថ្នាក់ទី២...

កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ​ បានធ្វើការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២...

កាលពីថ្ងៃទី១០​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលារៀន ​អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានបើកវគ្គខ្លីបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមស្ដីពី ​ការចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​រៀន​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៧-២០១៨ ដល់​បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធផ្នែកលេខាធិការ...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង