ការចែករំលែកបទពិសោធន៍

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា...

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពីការពិពណ៌នាអំពីតួនាទីរបស់គ្រូ ជូនលោកគ្រូ...

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ជូនលោកគ្រូ...

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ជូនលោកគ្រូ...

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពីការបង្រៀនវាក្យសព្ទដល់មនុស្សពេញវ័យ ជូនលោកគ្រូ...

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកបទពិសោធក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរ ជូនលោកគ្រូ...

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកបទពិសោធក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាបុរេគណិត ដោយអ្នកគ្រូឡុច ស្រីឡា...

កាលសុក្រ ទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកបទពិសោធក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ដោយអ្នកគ្រូ ស្ដើង...

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរំលែកបទពិសោធក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ កែវ សុវណ្ណា។...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង