កម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី2024-2025 ជិតចាប់ផ្តើមហើយ!

ទំព័រដើម / កម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី2024-2025 ជិតចាប់ផ្តើមហើយ!

កម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី2024-2025 ជិតចាប់ផ្តើមហើយ!
🎊 ចាប់ផ្តើមចូលរៀន 19 សីហា 2024 
✍️ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី12
📚 គុណភាព... វិន័យ... សេវាកម្ម...
#AmericanInterconSchool  
.............................................................

☎️ ការិយាល័យកណ្តាល៖ 011 388 868/093 217 217
📍 https://goo.gl/maps/NLiaVnGjUwPv69jaA
✍️ តេឡេក្រាម (Channel) : https://t.me/AmericanInterconSchool
🌐 គេហទំព័រ : https://www.ais.edu.kh/

#MJQE #AIS #MJQTV #SCHOOL #knowledge #students #studentlife #talkshow #traffic #readers #reading #leadership #program