មករា 2018

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បានប្រារឰកម្មវិធីប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច...

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពី “ហេតុអ្វីត្រូវការការសិក្សាអប់រំ?”...

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ធូ សុទ្ធាវី ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៦ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ រៀនវេនព្រឹក...

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ វុន ចន្ថាវី ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៤ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ រៀនវេនព្រឹក...

ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី១ ដល់ទី១២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ១. ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩​ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា...

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកមរា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ រស់ សុគន្ធារី បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ វេនព្រឹក និងវេនរសៀលពិសោធមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង