ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​ ឧបត្ថម្ភ​ ៥ពាន់​ដុល្លារ​ ដល់​អង្គការ​មូលនិធិ​បង្ការ​របួស​អាស៊ី​

Back to Top