អបអរសាទរទិវា ជាតិអំណាន ១១ មីនា អំណាន ជាកំណប់វិជ្ជាមហាសាល

អបអរសាទរទិវា ជាតិអំណាន ១១ មីនា អំណាន ជាកំណប់វិជ្ជាមហាសាល

បណ្ណាល័យ ម៉េងលី ជេ. គួច នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំអបអរសាទរទិវា ជាតិអំណាន ស្តីអំពី អំណាន ជាកំណប់វិជ្ជាមហាសាលទៅតាមសាខារាងៗខ្លួនត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ហាញនៅព្រឹត្តិការណ៍ទិវាអំណានជាតិដែលស្តិតក្នុងបរិវេណ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។ ការផ្តោតទៅលើការ​ប្រកួត​និទាន សង្ខេប​រក​តម្លៃ​អប់រំ​នៃ​រឿង​ និង​សូត្រកំណាព្យ ហើយជាពិសេសមានអំណាន​សេរី​ ការបត់​រូប រួមទាំង​គំនូរ​ផាត់​ពណ៌​ជាដើម នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ទិវា​អំណាន​ជាតិ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បរិវេណ វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេក​វិទ្យា កម្ពុជា។​

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង