សិស្ស​ AIS​ ៦នាក់​ ជាប់​អាហារូបករណ៍​ទៅ​ចិន​ ម្នាក់​ជាប់​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ថៃ​

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង