សិស្ស​ថ្នាក់​ទី១០​ ចុះ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​លើក​ទី១៣៨​ ទៅកាន់​រមណីយដ្ឋាន​ភ្នំ​ឈើកាច់​ និង​វត្ត​វិហារធំ​

សិស្ស​ថ្នាក់​ទី១០​ ចុះ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​លើក​ទី១៣៨​ ទៅកាន់​រមណីយដ្ឋាន​ភ្នំ​ឈើកាច់​ និង​វត្ត​វិហារធំ​

សិស្ស​ថ្នាក់​ទី១០​ ចុះ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​លើក​ទី១៣៨​ ទៅកាន់​រមណីយដ្ឋាន​ភ្នំ​ឈើកាច់​ និង​វត្ត​វិហារធំ​

មើលរូបភាពផ្សេងទៀត៖

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង