សិល្បៈ

សិល្បៈ គឺជាសមាសភាគមានតម្លៃ ដែល​ផ្សាភ្ជាប់​នឹង​ជីវិត​នៃ​ការ​សិក្សា​របស់ សិស្ស​នុសិស្ស។ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មាន​បង្រៀន​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​សិល្បៈ ដូចជា​ការ​រាំ​របាំ​ប្រជា​ប្រិយ របាំ​បុរាណ​-​សម័យ ភ្លេង តូរ្យតន្រ្តី គំនូរ។ល។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មាន​ការ​រចនា​កម្ម​វិធី​សិក្សា សិល្បៈ ដែល​ដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល និង​អភិវឌ្ឍ​គុណភាព និង​ចំណេះ​ដឹង​សិស្ស​តាម​រយៈ​សកម្ម​ភាព​ហ្វឹក​ហាត់ និង​ការ​ចូល​រួម​សម្តែង បង្ហាញ​សមត្ថភាព​នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​របស់​សាលា ក៏ដូចជា ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​សង្គម។

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង