សិក្ខាសាលាស្តីអំពី «សមាធិ និងសិល្បៈនៃការស្តាប់ វិជ្ជាសម្បទាដែលគ្រូបង្រៀនត្រូវមាន និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នក»

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី «សមាធិ និងសិល្បៈនៃការស្តាប់ វិជ្ជាសម្បទាដែលគ្រូបង្រៀនត្រូវមាន និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នក»

កាលពីថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន អាយ អេ អឹម អេ កម្ពុជារៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី សមាធិ និងសិល្បៈនៃការស្តាប់ វិជ្ជាសម្បទាដែលគ្រូបង្រៀនត្រូវមាន និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នក។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង