សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បានសហការជាមួយនឹង
មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសិស្ស​ ម៉េងលី.ជេ គួច

បើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ជូនដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យ ដល់ទី៦ វេនព្រឹក ចំនួន១០០នាក់ និងវេនរសៀលចំនួន៩៣នាក់ សាខាចាក់អង្រែ។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង