សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦។​ នេះជាកម្មវីធីមួយដ៏ល្អសំរាប់សិស្សានុសិស្សក្នុងការថែរក្សាមាត់ ធ្មេញ និងការដុះធ្មេញឲបានត្រឺមត្រូវ។ លើសពីនេះសិស្សានុសិស្សបានទទួលចំណេះដឺងបន្តែមនិងបទពិសោធន៏ថ្មីៗចំពោះមាត់ធ្មេញ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង