សិក្ខាសាលាស្តីពីការស្វែងយល់ និងជួយកុមារពិសេសឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងការរៀបចំចាត់ចែងគ្រូនិងថ្នាក់សម្រាប់កុមារពិសេស ដោយលោកបណ្ឌិត រ៉េត ធារម្យ សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកចិត្តសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

សិក្ខាសាលាស្តីពីការស្វែងយល់ និងជួយកុមារពិសេសឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងការរៀបចំចាត់ចែងគ្រូនិងថ្នាក់សម្រាប់កុមារពិសេស ដោយលោកបណ្ឌិត រ៉េត ធារម្យ សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកចិត្តសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

កាលពីថ្ងៃសៅរ៏ ទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការស្វែងយល់ និងជួយកុមារពិសេសឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងការរៀបចំចាត់ចែងគ្រូនិងថ្នាក់សម្រាប់កុមារពិសេស ដោយលោកបណ្ឌិត រ៉េត ធារម្យ សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកចិត្តសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង