សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទ បណ្តូរទឹកក្នុងកោសិកា

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទ បណ្តូរទឹកក្នុងកោសិកា

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកមរា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ រស់ សុគន្ធារី បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ វេនព្រឹក និងវេនរសៀលពិសោធមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ស្តីពីបណ្តូរទឹកក្នុងកោសិកានៅបន្ទប់ពិសោធ អគារសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។

ក្នុងការពិសោធ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់ៗនៃមេរៀនដល់សិស្សានុសិស្សឱ្យបានដឹងអំពីសកម្មភាព
នៃបណ្តូរទឹកក្នុងកោសិកាដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សបានស្វែងយល់ពីទ្រឹស្ដីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃមេរៀន និងការអនុវត្តផ្សាភ្ជាប់នឹងមេរៀនដែលសិស្សានុសិស្សកំពុងសិក្សា។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង