សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី១១ ប្រតិកម្មលោហ ជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីត និងអំបិល

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី១១ ប្រតិកម្មលោហ ជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីត និងអំបិល

កាលពីថ្ងៃទី​០៣ ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១”ក” ដែលដឹកនាំដោយ អ្នកគ្រូ អ៊ុំ សារុំ ក្រោមប្រធានបទ “ប្រតិកម្មលោហ ជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីត និងអំបិល”។ តាមការឱ្យពីអ្នកគ្រូ អ៊ុំ សារុំ គោលបំណងនៃការធ្វើពិសោធនេះ គឺដើម្បីបកស្រាយពីប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរេដុកម្មបានត្រឹម ត្រូវតាមរយៈពិសោធន៍។ ជាងនេះទៅទៀត គឺដើម្បីសរសេរសមីការតុល្យការនៃប្រតិកម្ម និងយល់ច្បាស់ពីប្រភេទគីមីអុកស៊ីតករ និងរេដុករ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង