សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩ ការសង្កេតស្តូម៉ាតនៅលើស្លឹករុក្ខជាតិបៃតង

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩ ការសង្កេតស្តូម៉ាតនៅលើស្លឹករុក្ខជាតិបៃតង

 

កាលពីថ្ងៃទី​០១ ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩”ក” អំពីការសង្កេតស្តូម៉ាតនៅ លើស្លឹករុក្ខជាតិបៃតង។ កម្មវិធីខាងលើនេះ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ប៊ូ ទេវី គ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រចាំ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។ តាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកគ្រូ ប៊ូ ទេវី គោលបំណងនៃ ការធ្វើពិសោធនេះ គឺដើម្បីពណ៌នាពីរូបផ្គុំរបស់ស្តូម៉ាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសង្កេតស្លឹករុក្ខជាតិ ដោយប្រើមីក្រូទស្សន៍។ លើសពីនេះទៀត គឺដើម្បីសន្និដ្ឋានពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងស្តូម៉ាតបិទ និងបើក ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង