សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩ក មុខវិជ្ជា ផែនដីវិទ្យា ប្រធានបទ បន្ទុះភ្នំភ្លើង

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩ក មុខវិជ្ជា ផែនដីវិទ្យា ប្រធានបទ បន្ទុះភ្នំភ្លើង

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខា​ចាក់អង្រែ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ក ដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ មុខវិជ្ជា ផែនដីវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ បន្ទុះភ្នំភ្លើង ដែលកម្មវិធីនេះដឹកនាំដោយ អ្នកគ្រូ ជួប ចន្ថា និងលោកគ្រូឡែម សេត។ តាមការបញ្ជាក់ពី អ្នកគ្រូ ជួប ចន្ថា គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺ បង្ហាញឱ្យសិស្សានុសិស្សយល់ដឹងអំពីបន្ទុះខ្លាំង និងបន្ទុះខ្សោយ។ លើសពីទៀត គឹដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សបានអនុវត្តផ្ទាល់ តបទៅនឹងទ្រឹស្ដីដែលពួកគេបានរៀនសូត្រ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង