សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៤

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៤

កាលពីថ្ងៃ២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានធ្វើការងារពិសោធមុខវិជ្ជា វិទ្យាសាស្រ្ត ប្រធានបទ ភាពរូបនៃទឹក និងវិធីចម្រោះ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ វុន ចន្ថាវី

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង