សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី9

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី9

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ទាំងវេនព្រឹក និងរសៀលប្រមាណជិត៤០នាក់

បានពិសោធ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទ ដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តអគ្គិសនី ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ សេន អមរា

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង