សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៧

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៧

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ទាំងវេនព្រឹក និងរសៀលប្រមាណជាង២០នាក់

បានធ្វើការពិសោធលើប្រធានបទ ការវាស់ចរន្តអគ្គិសនី និងតង់ស្យុងអគ្គិសនី ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ឈៀ សីហា មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង