សកម្មភាពថ្ងៃចូលរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ និងរៀនត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងឡើងថ្នាក់ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

សកម្មភាពថ្ងៃចូលរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ និងរៀនត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងឡើងថ្នាក់ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំចូលរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ និងរៀនត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងឡើងថ្នាក់។ សិស្សានុសិស្សបានដល់សាលារៀនយ៉ាងរីករាយ។ ពួកគេបានជួបជុំមិត្តភក្ត័ហើយចូលរៀនតាមថ្នាក់យ៉ាងស កម្ម។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង