រីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា

រីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានចូលរួមរីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានសិស្សនុសិស្សចូលរួមប្រមាណ១៥៧នាក់ ចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី៦។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង