ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ

ការិយាល័យកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រ

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេខ្យូខេសិន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2005 គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន

ឌីវីសិនលទ្ធកម្ម

ផ្នែកទិញសម្ភារ៖ ផ្នែកទិញ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងសំណង់ផ្នែកទិញ សម្រាប់ការថែទាំអគារ និងផលិតកម្ម

ឌីវីសិនហិរញ្ញវត្ថុ

ដើម្បីដាក់ឱ្យមានការប្រើប្រាស់ និងការប្រព្រឹត្តទៅជាប្រព័ន្ធ ក្នុងការការពារ ទ្រព្យ សម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន

ផ្នែកធនធានមនុស្ស

ដោយសារភាពរីកចម្រើន ភាពជោគជ័យ និងតម្រូវការចាំបាច់របស់ស្ថាប័នអប់រំ ដែលកំពុងនាំមុខគេ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្នែករដ្ឋបាល

ផ្នែករដ្ឋបាល បានផ្ដល់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធរដ្ឋបាលដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន

ផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងធ្វើសវនកម្ម ការត្រួតពិនិត្យ ការស៊ើបអង្កេត ក្នុងន័យសហការ និងភាពជាដៃគូ

ផ្នែកសាងសង់ និងរចនា

ផ្នែកសាងសង់ និងរចនា ដែលហៅកាត់ថា “វីឃែត” (VCAD) គឺជាឌីវីសិនមួយដែលធំជាង គេបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន

ផ្នែកសេវាកម្មព័ត៌មានវិទ្យា

ចក្ខុវិស័យរបស់ផ្នែកព័ត៌វិទ្យា គឺបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលសិស្ស និងបុគ្គលិកទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់នូវធនធានព័ត៌មាន

មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច

យើងប្រមើលមើលសង្គមកម្ពុជាដ៏ល្អមួយ ដែលមានចំនួនប្រជាជនងាយរងគ្រោះ និងក្រីក្របំផុតមាន សិទ្ធិស្មើគ្នាលើវិស័យអប់រំសុខភាពអាហារ

សេវាកម្ម ម៉េងលីជេ. គូច អេឌ្យូខេសិន

បណ្ណាគារ អន្តរទ្វីប ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៥ ដែលជាផ្នែកមួយនៃវិទ្យាស្ថាន និង សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង