ប្រធានបទ “អាជីពជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន”

ប្រធានបទ “អាជីពជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ក្រោមប្រធានបទ “អាជីពជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន”
អត្ថបទដោយ : សៀន ប៊ុនធន
#MJQE#AmericanInterconSchool

អាជីពជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរបំផុត ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តដោះស្រាយបញ្ហា ជួយអ្នកដទៃ និងស្វែងរកប្រភពចំណូលជូនដល់ក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកកំពុងបម្រើការងារ។

តើអាជីពជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនជាការងារល្អដែរឬទេ?

អាជីពជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន គឺជាការងារដ៏អស្ចារ្យ ហើយវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការងារផ្នែកគាំទ្រ ពីព្រោះអ្នកដែលតំណាងផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន មិនកំណត់អំពីបទពិសោធន៍ និងកម្រិតចំណេះដឹង និងជំនាញនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែការងារនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ចំពោះការកំណត់លទ្ធផលជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន វាបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ អតិថិជនធ្វើការជ្រើសរើសផលិតផល ឬក៏សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយ អាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃគុណភាពរបស់ផ្នែកផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន សូម្បីតែលោកអ្នកផ្ទាល់ដែលជាអតិថិជនក៏អាចនឹងទទួលបានអារម្មណ៍បែបនោះផងដែរ។ លោកអ្នកអាចសាកគិតទៅមើលថា តើមានក្រុមហ៊ុនចំនួនប៉ុន្មានដែលលោកអ្នកឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននោះដោយសារមូលហេតុទទួលបានបទពិសោធន៍មិនល្អពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន? ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាង ផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន អ្នកនឹងធ្វើឱ្យមានការជះឥទ្ធិពលខ្លំាងដល់ការរកចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការងារធ្វើឱ្យអតិថិជនមានការពេញចិត្ត ឬមិនបំពេញចិត្តចំពោះសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកអាជីពជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន ហើយអ្នកមិនទាន់ប្រាកដថា ការងារនេះសក្ដិសមនឹងអ្នកដែរឬទេ ហេតុផលខាងក្រោមនេះគឺជាចម្លើយដែលជួយដល់អ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្ត៖
1. ការងារនេះនឹងជួយឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍភាពឈ្លាសវៃផ្លូវអារម្មណ៍
2. អ្នកនឹងទទួលបានការរៀនសូត្រពីផលិតផល ឬក៏សេវាកម្មទំាងក្នុង និងក្រៅ
3. រីកចម្រើនក្នុងជំនាញសហការការងារជាក្រុម
4. អ្នកអាចផ្តល់ចំណេះដឹងជូនអតិថិជនតាមរយៈការលក់
5. អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
6. មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមបែបអាជីព
7. មានជំនាញធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ និងសហការជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ
8. អ្នកអាចធ្វើការងារនេះបានទោះបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយ
9. ឥទ្ធិពលរបស់អ្នកក្នុងការរកចំណូលជូនក្រុមហ៊ុន
10. ប៉ិនប្រសប់ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងដល់អ្នកដទៃ។

ដូច្នេះ តាមរយៈហេតុផលខាងលើអ្នកអាចពិចារណាបានថា តើការងារនេះសក្តិសមនឹងអាជីពនាពេលអនាគត របស់អ្នកដែរឬទេ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង