បំណិនជីវិត បោះតែនតិ៍ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

បំណិនជីវិត បោះតែនតិ៍ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូដែលជាគ្រូបន្ទុក មត្តេយ្យ និងថ្នាក់ទី១ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្ស វេនព្រឹករៀន និងរសៀលសរុបចំនួន ៦៥នាក់ រៀនដំឡើងតែនតិ៍នៅក្នុងទីធ្លាសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។

អ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីរបៀបដំឡើងតែនតិ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ បន្ទាប់មកទៀត អ្នកគ្រូបាននិទានរឿងព្រេងនិទានជូនសិស្សានុសិស្សស្តាប់កម្សាន្តផ្សារភ្ជាប់មេរៀនរបស់ពួកគេ។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង