បំណិតជីវិត មីឆាសាច់គោ និងពងទា

បំណិតជីវិត មីឆាសាច់គោ និងពងទា

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ធូ សុទ្ធាវី ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៦ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ រៀនវេនព្រឹក និងរសៀល ធ្វើបំណិនជីវិត មីឆាសាច់គោ និងពងទា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។

អ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីឈ្មោះគ្រឿងផ្សំដែលត្រូវធ្វើ សម្ភារសម្រាប់ធ្វើ និងរបៀបធ្វើទៅតាមដំណាក់កាល។ បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមធ្វើ និងភ្លក្សរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសា និងប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង