បន្ទប់ពិសោធន៍

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មានសម្ភារឧបទេសសម្រាប់ការបង្រៀនសិស្សានុសិស្សយ៉ាងសំបូរបែបតួយ៉ាងការបង្កើតបន្ទប់ពិសោធន៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមុខ​វិជ្ជា​វិទ្យាសាស្រ្ត។ បន្ទប់ពិសោធន៍

នេះសម្រាប់ឱ្យលោកគ្រូ អ្នកគ្រូដឹកនាំសិស្សានុសិស្សធ្វើការពិសោធន៍​​សំដៅ​ដល់​ការ​ស្វែង​រក​ឱ្យ​ឃើញ​ការ​ពិត​តាម​ទ្រឹស្ដី​មេរៀន​ ហើយ​ការ​ពិសោធ​សម្រាប់​ថ្នាក់​ចំណេះ​ទូទៅពុំ​មែន ធ្វើ​ស៊ី​ជម្រៅ​ខ្លាំង​ដូច​អ្នក​ជំនាញ​នោះ​ទេ​ តែ​អាចចាត់​ទុក​ថា​ ពិសោធ​រក​អ្វី​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ទ្រឹស្ដី​         មេ​រៀន។ការពិសោធន៍ដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដាជាតិ និងអន្តរជាតិ និងទទួលបានជោគជ័យ វាគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់អ្នកពិសោធ ព្រោះគ្រប់ការពិសោធទាំងអស់រមែងតែងតែចង់ទទួលបានលទ្ធផលល្អ និងជោគជ័យដែលកើតចេញពីការពិសោធន៍ ហើយបើទោះបីជាលទ្ធផលវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមានក៏ដោយ ប៉ុន្តែជាធម្មតារាល់ការពិសោធន៍រមែងតែងតែទទួលបានលទ្ធផលទៅតាមវត្ថុបំណងមេរៀនដែលបានគ្រោងទុក។ បន្ទប់នេះដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងពិត និងបានយល់ដឹងបន្ថែមកាន់តែច្បាស់​លើការពិសោធដោយផ្ទាល់ដោយផ្សារភ្ជាប់ការអនុវត្តជាក់ស្តែងទៅនឹងទ្រឹស្ដីមេរៀន។

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង