បទបង្ហាញស្តីពី ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមិនបង់ថ្លៃសិក្សា១០០% សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២

បទបង្ហាញស្តីពី ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមិនបង់ថ្លៃសិក្សា១០០% សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២

កាលពីថ្លៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមិនបង់ថ្លៃសិក្សា១០០% សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ។ គោលបំណងនៃការធ្វើបទបង្ហាញនេះគឺដើម្បីផ្លល់ពត៍មានដល់សិស្សនុសិស្សដើម្បីឲប្អូនៗត្រៀមខ្លួនចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនាពេលខាងមុខ។

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង