បទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៤៦ ទៅកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា

បទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៤៦ ទៅកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៤៦ ទៅកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧។ គោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៤៦ ប្រចាំសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់៧ គឺដើម្បីបង្ហាញពីគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា គោលការណ៍នៃការចូលរួម លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា និងដើម្បីបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាឱ្យបានច្រើនកុះករ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង