បទបង្ហាញស្តីពី ការសិក្សា សីលធម៌ ច្បាប់ និង វិន័យ សំរាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ និង១១

បទបង្ហាញស្តីពី ការសិក្សា សីលធម៌ ច្បាប់ និង វិន័យ សំរាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ និង១១

កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យបានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ការអប់រំវិន័យជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១០ ដល់ថ្នាក់ទី១១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។ គោលបំណងនៃការធ្វើបទបង្ហាញនេះគឺ ដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមដល់សិស្សទៅលើបញ្ហាវិន័យ សីលធម៌ សុជីវធម៌  ចេះគោរព គិតអ្វីៗបែបលក្ខណៈវិជ្ជមាន ចេះតស៊ូ  ចេះអធ្យាស្រ័យគ្នា ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងរបៀបក្នុងការរស់នៅ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង