បទបង្ហាញស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦២ ប្រចាំសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន ភ្នំឈើកាច់ និងវត្តវិហារធំ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

បទបង្ហាញស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦២ ប្រចាំសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន ភ្នំឈើកាច់ និងវត្តវិហារធំ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពិថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន ភ្នំឈើកាច់ និងវត្តវិហារធំ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំបទបង្ហាញស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦២។ គោលបំណងនៃការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះគឹដើម្បីផ្តលព័ត៏មានសំរាបសិស្សានុសិស្សដើម្បីត្រៀមខ្លួនសំរាប់ទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង