បទបង្ហាញស្តីពីការងារទទួលសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ដោយលោកគ្រូ ហេង សុវណ្ណារិទ្ធ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

បទបង្ហាញស្តីពីការងារទទួលសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ដោយលោកគ្រូ ហេង សុវណ្ណារិទ្ធ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការងារទទួលសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ដោយលោកគ្រូ ហេង សុវណ្ណារិទ្ធ។ ការធ្វើបទបង្ហាញនេះគឺដើម្បីត្រៀមទទួលសិស្សចុះឈ្មោះសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង