បទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ សាខាចាក់អង្រែ

បទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២។ គោលបំណងនៃការធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពីបទបញ្ជាផ្ទៃសាលាគឺដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីបម្រាមផ្សេងៗដើម្បីកុំឱ្យសិស្សានុសិស្សដែលប្រព្រឹត្តិខុសវិន័យសាលា ហើយការប្រព្រឹត្តិខុសគាត់នឹងទទួលកំហុសអ្វីខ្លះ។ លើសពីនេះជួយឱ្យសិស្សានុសិស្សមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងបទបញ្ញតិ្តសាលាដើម្បីពួកគាត់បានចូលរៀនទៀងទាត់ ទាន់ពេលវេលា ធ្វើកិច្ចការផ្ទះ កត់មេរៀន និងសកម្មក្នុងការឆ្លងឆ្លើយមេរៀនក្នុងម៉ោងសិក្សា។ បន្ថែមពីលើនេះ ការធ្វើបទបង្ហាញនេះគឺដើម្បីអប់រំអំពីសីលធម៌ ឱ្យគាត់ចេះសំពះចាស់ទំ និងចេះគោរពគុណគ្រូ គុណមាតាបិតាជាដើម។

បទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ សាខាចាក់អង្រែ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង