បទបង្ហាញក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ សាខាចាក់អង្រែ

បទបង្ហាញក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃទី១ ទី២ ទី៤ និងទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមារិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីក្រុមប្រឹក្សាសិស្សទៅដល់សិស្សនុសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ដល់ទី១២។ កម្មវិធីនេះបានប្រារព្ធឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឱ្យសិស្សានុសិស្សដឹងកាន់តែច្បាស់ពីក្រុមប្រឹក្សាសិស្សដែលជាក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ហើយក៏ជាការចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការជ្រើសរើសសមាជិកសម្រាប់ជំនាន់ទី២ផងដែរ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានការចែកលិខិតសរសើរលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សដែលជាសមាជិក និងសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាសិស្សជំនាន់ទី១ផងដែរ។

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង