ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន
អគារលេខ១C និង១៣D ផ្លូវ៥៣កែង១៥៤ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទូរសព្ទលេខៈ
(855) 12 748 160 | (855) 93 534 135 | (855) 11 571 899

info@ais.edu.kh

info@mjqeducation.edu.kh

Back to Top