តើការជក់បារីអាចសម្លាប់ជីវិតមនុស្សបានដែរ ឬទេ?

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង