ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសិស្ស ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសិស្ស ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សិស្សានុសិស្ស ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា ប្រមាណជិត៤០នាក់ បានចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ Kids City

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង