ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩!

ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩!

ដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដោយដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនូវ QR Code “ទប់ស្កាត់កូវីដ StopCOVID” នៅតាមច្រកចេញចូលគ្រប់សាខាទាំងអស់នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។
នៅក្នុងស្ថានភាពនេះ សាលាតម្រូវឱ្យលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បុគ្គលិក និងសាធារណជនទាំងអស់ ដែលធ្វើដំណើរចេញចូលបរិវេណនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ធ្វើការស្កេន QR Code “ទប់ស្កាត់ កូវីដ-១៩” នេះឱ្យបានគ្រប់គ្នា។
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង