ក្រុមហ៊ុន​ MJQE​ ក្លាយជា​ក្រុមហ៊ុន​តែមួយគត់​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​បាន​សហការ​ជាមួយ​ AYC​ លើ​កម្មវិធី​សេវាកម្ម​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការសិក្សា​អន្តរជាតិ​ (ICES​)

ក្រុមហ៊ុន​ MJQE​ ក្លាយជា​ក្រុមហ៊ុន​តែមួយគត់​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​បាន​សហការ​ជាមួយ​ AYC​ លើ​កម្មវិធី​សេវាកម្ម​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការសិក្សា​អន្តរជាតិ​ (ICES​)

ក្រុមហ៊ុន​ MJQE​ ក្លាយជា​ក្រុមហ៊ុន​តែមួយគត់​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​បាន​សហការ​ជាមួយ​ AYC​ លើ​កម្មវិធី​សេវាកម្ម​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការសិក្សា​អន្តរជាតិ​ (ICES​)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង